| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Social distancing? Try a better way to work remotely on your online files. Dokkio, a new product from PBworks, can help your team find, organize, and collaborate on your Drive, Gmail, Dropbox, Box, and Slack files. Sign up for free.

View
 

portfólió

Page history last edited by N.Tóth Ágnes 10 years, 11 months ago

"A portfolió a hallgató által kiválasztott, adott kompetenciák elérésének adott színvonalát bemutató, illusztráló dokumentumok és az ezekre vonatkozó reflexiók rendezett gyűjteménye. Rendezett gyűjteményen azt értjük, hogy a hallgató az alábbiakban felsorolt dokumentum fajtákból a rendelkezésre állókat az egyes sztenderdekhez, azaz a kompetenciáknak a képzés adott szakaszában elvárható szintjét leíró követelményekhez rendezve írja be, alátámasztja velük, hogy a sztenderdek elérésében hol tart. Tehát az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 4. számú mellékletében, a tanárszak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott kilenc kompetenciának megfelelően kilenc fejezetből áll a portfolió. Amennyiben a szakképzettség képzési és kimeneti követelményeiben olyan, a szakképzettségre jellemző speciális kompetenciák is előfordulnak, amelyek nem sorolhatók be a kilenc általános kompetencia egyikébe sem, akkor célszerű ezeket a speciális kompetenciákat illusztráló dokumentumokat egy külön tizedik fejezetben gyűjteni. A kilenc sztenderdhez gyűjtött bizonyító dokumentumokat a hallgató saját megjegyzéseivel, reflexióival ellátja. Leírja, hogy mennyiben felelnek meg a sztenderdeknek, illetve, hogy mit kell még tennie a kompetenciák elvárt szintjeinek, a sztenderdeknek az elérése érdekében. A portfolió rendezésének szempontjaiként és az értékelés kritériumaiként is a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kompetenciákat célszerű figyelembe venni. 

 A portfolióban elhelyezhető dokumentumok lehetnek pl. az órai megfigyelések, a tanulók értékelése, egy gyerek fejlődését bemutató esettanulmány, a pedagógiai munka tervei, illetve utólagos leírása, értékelése, a jelölt bármely tevékenységére kapott értékelések, külső közoktatási intézményekkel, szervezetekkel felvett kapcsolat: pl. a pedagógiai szolgáltatónál végzett munka dokumentálása vagy e szervezet dokumentumai, a sajátos nevelési igényű gyerekek egyéni fejlesztési tervei, eredményei, az interjúk szülőkkel, kollégákkal, az évfolyamtársak kritikai észrevételei, IKT eredményes alkalmazásának dokumentumai,  fényképek, videofelvételek, stb.

A portfolió a tanárképzés folyamatában kettős funkciót tölt be. Egyfelől a hallgató számára tárolja tevékenységének, megszerzett tapasztalatainak, tudásának dokumentumait. Lehetővé teszi számára a folyamatos önértékelést, reflexiók megfogalmazását saját tevékenységére, s mindezek alapján tevékenységének céltudatos tervezését a gyengébben fejlett kompetenciák fejlesztésére. Másfelől a portfolió betekintést nyújt a tanárképzők számára a hallgató tevékenységébe, módot ad felkészültségének értékelésére. A két funkció különválasztása érdekében gyakran megkülönböztetik a munkaportfóliót és az értékelési portfoliót. Ebben az esetben a munkaportfolió alapvetően az önszabályozás és a formatív, segítő értékelés eszköze. Ha a hallgató kiválogat bizonyos dokumentumokat a munkaportfóliójából, s ezeket összerendezi az értékelés számára, értékelési portfólióról beszélünk. Ez az értékelési portfólió az, amely a rendelet szerint a szakdolgozat része, illetve meghatározott esetekben (a tanári diplomával rendelkezők körében a magasabb szint vagy újabb szakképzettség szerzése esetében) maga a portfólió a szakdolgozat. Mint ilyen, a szakdolgozat értékelésére és védésére kialakult szabályok vonatkoznak a portfólióra is (pl. az előzetes bírálatok, előzetesen javasolt érdemjegy, a védés mechanizmusa a záróvizsgának az intézményben elfogadott rendje szerinti értékeléssel). 

A portfólió nem kizárólag csak a záróvizsga része, és nem is csak a gyakorlati félév tanulási folyamatának a legfőbb munkamódszere. A hallgató számára a szakmai szocializációs folyamat egészének a tudatos irányítását teszi lehetővé, ha a munkaportfolió nemcsak a külső gyakorlat félévében, hanem a mesterképzés teljes időtartama alatt készül. Sőt, hasznos lehet a portfólió készíttetése az alapképzés 10 kredites pályaorientációs pedagógiai, pszichológiai modulja során is, hisz ez a periódus is a tanárrá válás folyamatának része. Az alapképzésben készített portfólió szerepet kaphatna a mesterszakra történő belépéskor, a kiválasztás folyamatában is.

Előre meghatározott módon, az értékelési portfolióban bizonyos számban a jelölt által értékelt dokumentumok szerepeljenek, és bizonyos számban az oktatók, gyakorlatvezető mentorok által értékelt dokumentumok. A portfólió végső értékelését, javaslatunk szerint, a gyakorlatvezető oktató végzi. A záróvizsgán a hallgató a portfólió bemutatása érdekében prezentációt készít, és azt a záróvizsga során megvédi.

A külső iskolai gyakorlat végeztével a reflektív szeminárium vezetője, a gyakorlatvezető oktató

– a hallgatóval és a gyakorlatvezető mentorral egyetértésben, hasonlóan a 4. félév végén elkészített szakmai fejlődési profilhoz – un. pályakezdő profilt is készíthet, amely egyrészt alapot ad a hallgató félévi munkájának az értékeléséhez, másrészt feladatokat jelöl ki számára a diploma megszerzése utáni önfejlesztéshez, amelyet a gyakornoki időszak megkezdésekor tudatosan hasznosíthat." (Az OKM Közoktatási és Felsőoktatási Főosztálya, valamint az OFI által koordinált munkaanyag ) Budapest, 2009. április 21.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.